Rubrika "Cizinci"

Kam kráčíš, Karlíne?

06/12/2022

Kam kráčíš Karlíne?

Studenti gymnázia PORG zpracovali spolu s Multikulturním centrem Praha projekt nazvaný Kam kráčíš Karlíne?, který se zaměřuje na proměnu pražské čtvrti – zvláštní pozornost pak věnuje situaci místních romských obyvatel.

Půlroční práce započala sérií historických workshopů věnujících se různým aspektům migrace na území dnešní České republiky v posledních sto letech. Jednou z hlavních tematických linií bylo pochopení specifické sociální a ekonomické situace v pohraničních oblastech České republiky, tedy v bývalých Sudetech, kde po nuceném vysídlení německého obyvatelstva zůstává množství neobsazených pracovních pozic. A právě proto jsou sem v poválečných letech zváni za prací také Romové převážně z východního Slovenska.

Na workshopy již navazoval vlastní projekt studentů, kteří se rozhodli zaměřit na vývoj a současnou podobu pražského Karlína. Jedním z důvodů pro to bylo, že lidé, jenž čtvrť museli v posledních letech opustit, často odcházeli právě do zmiňovaných regionů na severu Čech. Současně si žáci přáli hlouběji porozumět situaci na místě, které se nachází nedaleko jejich školy a jsou s ním tedy v téměř každodenním kontaktu, dívají se na něj však pouze zvenčí.

Studenti postupně absolvovali přednášku se socioložkou Barborou Matysovou, komentovanou procházku Karlínem s architektem Jakubem Nakládalem a následně už přistoupili k jádru projektu – a to k rozhovorům se současnými i bývalými obyvateli čtvrti. Získané poznatky pak byly zpracovány Tadeášem Polákem do ilustrací, které si můžete prohlédnout na webu MKC. Tamtéž naleznete i podcast, v němž zástupci a zástupkyně z řad studentů hovoří o své zkušenosti s projektem a o tom, co se dozvěděli o proměnách čtvrti, kde se proces gentrifikace rozvinul zatím pravděpodobně nejdále v celé Praze.

Tohle město není pro chudý

Gentrifikaci, jedno z hlavních témat projektu, lze v nejširším slova smyslu definovat jako proces proměny města nebo jeho částí, které vedou k zvýšení cen nemovitostí v dané oblasti a mají tedy za důsledek vystěhování chudších obyvatel a přistěhování těch, kteří si vyšší ceny mohou dovolit. Jak píší sami studenti v jednom z doprovodných textů ke zmiňovaným ilustracím:

„Celý proces je často nastartován a následně provázen změnami v kulturním charakteru čtvrti. Abychom to řekli úplně jednoduše, celé to většinou probíhá tak, že nějaká čtvrť začne být populární a zajímavá, protože se v ní realizuje alternativně laděná kultura. Místo začne být oblíbené, lidé jej chtějí navštěvovat a bydlet v něm. To vyžene ceny nahoru a donutí ekonomicky chudší vrstvu lidí čtvrť opustit. Za nimi pak často následuje i ona alternativně laděná kultura.“

Proces gentrifikace se v různé míře a formě dotknul také životů lidí, s nimiž studenti vedli rozhovory. Příkladem jsou dvě ženy, které spolu s ostatními obyvateli svého bývalého domova dostaly výzvy k vystěhování. Dům, ve kterém obě strávily několik desetiletí, chtěla developerská firma zrekonstruovat a byty následně rozprodat či pronajmout za několikanásobné částky. Dvě sousedky, s nimiž měli studenti možnost hovořit, se i přes přímou výzvu rozhodly dům neopustit. Po několika týdnech právní i přímé šikany k tomu však byly nakonec přinuceny.  „Když má někdo finanční sílu, tak opravdu nemáte šanci,“ shrnují hořce situaci. Na jejich bývalém domově nyní visí reklama na “luxusní bydlení s duší”.

Právě ztráta duše čtvrti a transformace na uniformní kancelářský prostor je problém, který kritizuje většina lidí, s nimiž studenti hovořili. Zdůrazňuje to také jeden z Romů,  který s láskou vzpomíná na své dětství strávené v Karlíně. Navzdory problémům jako znečištění vzduchu z místních továren a přelidněnost, si čtvrť vybavuje jako místo klidného soužití:„My jsme si tam jako děti hráli všichni, i s bílými dětmi mezi sebou, a to už tam dneska nevidíte. Uvidíte tam jenom milionáře.”

Romové v Karlíně

Romové, kteří se do Prahy často přistěhovali za prací, nevlastnili další rekreační objekty, trávili tedy výrazně více času ve veřejném prostoru a budovali si k němu silný vztah. Romové a Romky v Karlíně pořádali řadu sportovních a kulturních událostí. Konaly se zde soutěže tanečních souborů, dětské karnevaly nebo soutěže o Romskou ženu roku. Za Karlín hrálo fotbal i čistě romské mužstvo a působil zde také Romský svaz žen. Romská komunita dále také organizovala pravidelné úklidy Karlínského náměstí. Romští a Neromští obyvatelé se dobře znali a trávili spolu čas, protože pracovali ve stejných továrnách a z nich potom chodili do stejných hospod. ,,Lidi tam při sobě pěkně drželi, ať to byli Romové nebo Češi. Když můj táta dělal svatbu, tak tam pozval třeba 200 lidí a z nich byla skoro půlka bílých,” vzpomíná na tehdejší atmosféru Rom, který Karlín musel před několika lety opustit.

Situace se změnila koncem 80. let, především poté, co byla otevřena škola, kam byly posílány výlučně romské děti. V 90. letech pak probíhá nekontrolovaná privatizace a proces je pak završen poničením velké části čtvrti povodněmi v roce 2002. Všechny tyto faktory vedly k vystěhovávání nízkopříjmových obyvatel a velice často také romských rodin. Odhaduje se, že v Karlíně v dnešních dnech bydlí maximálně pět posledních rodin romského původu.

Účelem projektu nebylo rozhodnout, zda je gentrifikace dobrý nebo zlý proces, ale ukázat dopady, které má na konkrétní lidské životy a tyto příběhy zaznamenat. Současně by si přál poukázat na různé formy dobrovolné či nucené migrace, která se nemusí nutně odehrávat až za hranice států a otevřít diskuzi o tom, kam dnešní Karlín kráčí.

Podcast se studentským týmem

Výstupní ilustrace ke studentskému projektu

Ilustrace k projektu vytvořil Tadeáš Polák.

 

Tento článek vznikl v rámci projektu „Příběhy těch, co museli jít“ (reg. číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001446), který byl podpořen Operačním programem Praha – pól růstu České republiky, který se spolufinancován strukturálními a investičními fondy Evropské Unie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je rasismus v Česku opravdu problém?

06/12/2022

„Je rasismus v české společnosti skutečný problém?“ chtěli vědět studenti a studentky z Gymnázia Thomase Manna

 

Provokativní a víceznačnou otázku, zda je rasismus v české společnosti problémem si kladli studenti a studentky pražského Gymnázia Thomase Manna. Na začátku spolupráce s Multikulturním centrem Praha žáci absolvovali pět workshopů, jejichž tématem byla historie migrace na území dnešní České republiky v posledních sto letech. Tato setkání, při kterých studovali dobové materiály a diskutovali nad souvisejícími otázkami, měly dvě hlavní tematické linky. Měly jednak ukázat, že migrace obyvatel není novým fenoménem současné doby, ale něčím, co se dělo vždy a vždy se dít bude, proměňují se pouze specifické okolnosti a podmínky. Druhou linkou rozvíjenou v rámci projektu, byla snaha o přiblížení a pochopení specifické sociální a ekonomické situace v pohraničních oblastech České republiky, tedy v bývalých Sudetech.

Rasismus a česká společnost

Následně žáci vstoupili do fáze, v níž se měli rozhodnout o vlastním výzkumném tématu. Jelikož jsme v předchozích workshopech často naráželi na otázky spojené s rasismem v různých formách a historických souvislostech, studenti se rozhodli, že by se této otázce chtěli více věnovat v kontextu současné společnosti. V následném hlasování zcela drtivě vyhrála otázka, kterou studenti sami formulovali: zda je rasismus v české společnosti skutečně problém. Pro její volbu měli různé motivace, které pokryly všechny možnosti toho, jak si otázku vyložit. Někteří se chtěli dozvědět, jakou míru a podoby rasismu v České republice zažívají lidé jiné než bílé barvy pleti, někteří reagovali na veřejný diskurz, jenž tvrdí, že se o rasismu mluví více, než k němu skutečně dochází. Silným motivem prvotních diskuzí byla tehdy aktuální fotbalová kauza ze zápasu skotských Rangers a Slavie, po kterém dostal hráč Kúdela, dle názoru žáků, neúměrně vysoký trest za podezření z rasistického komentáře.

Dívat se na problém ze všech stran

Vzhledem k rozsáhlosti problému a chuti se na něj podívat z co nejvíce možných úhlů se třída rozdělila na čtyři pracovní skupiny. Jedna se věnovala sestavení dotazníku, druhá rozhovorům, třetí mediální analýze a čtvrtá vytvářela video z výsledků těchto badatelských skupin, které je možné shlédnout na webových stránkách MKC. Studenti se tímto způsobem seznámili se základními zásadami kvalitativních a kvantitativních metod výzkumu.

Dotazníková skupina ve spolupráci s hostujícím sociologem vytvořila online dotazník. Jelikož byl dotazník anonymní, nejsou dostupné příliš detailní informace o jednotlivých respondentech, nicméně vzhledem k tomu, že byl šířen převážně mezi ostatní spolužáky a jejich rodiče, dá se odhadovat, že se jedná o obdobnou socio-ekonomickou skupinu. Z výsledků dotazníků vyplývá několik věcí. Rasismus v české společnosti za velký nebo poměrně velký problém označila nadpoloviční většina dotazovaných, čtvrtina pak za středně závažný a patnáct procent si myslí, že rasismus je buď malý a nebo vůbec žádný problém. Když byli lidé dotázání na své vlastní rasistické chování, polovina dotazovaných odpověděla, že se rasisticky nechová a další čtvrtina si nebyla zcela jistá. V kontextu vlastní rodiny by až čtvrtina dotazovaných označila chování někoho ze svých příbuzných za rasistické.

Studentky z rozhovorové skupiny se postupně sešly s pěti lidmi ve věku od 23 do 30 let – se dvěma lidmi romského původu, dvěma míšenci a jednou Afroameričankou. Studentky s respondenty hovořily o jejich zkušenostech s rasismem v české společnosti. Všichni zúčastnění mají řadu zkušeností s rasistickými útoky a poznámkami, ať už v průběhu vzdělávání nebo ve veřejném prostoru. Ač se mezi sebou informátoři neznali, jejich zážitky jsou v mnohém velice podobné, různí se však jejich přístupy a způsoby vyrovnávání se s danými situacemi. Někteří také zmiňují, že si myslí, že jejich situace je již o něco lepší v porovnání se zkušenostmi jejich rodičů, kteří dobře znali, jaké je to být šikanován na základě svého původu a snažili se před tím tedy své děti do maximální možné míry uchránit. Jedním z dalších diskuzních témat pak byly také návrhy na možná řešení a proměnu situace. V tomto ohledu se informátoři poměrně shodovali na důležitosti vzdělávání a seznamování se s lidmi mimo vlastní nejužší sociální bublinu. Studentky následně reflektují především překvapení z míry otevřenosti, s níž s nimi informátoři své mnohdy velice osobní zážitky sdíleli.

Skupina, která se rozhodla zkoumat mediální obraz rasismu v české společnosti, tak učinila především z přesvědčení, že veřejná debata je ze strany médií silně ovlivňována a utvářena. Společně došli k několika dílčím závěrům. Jedním z nich je, že o lidech romského původu je nejčastěji informováno v negativních kontextech, mluví se o nich často například v souvislosti se sociálním vyloučením nebo kriminalitou. Velmi málo prostoru je naopak věnováno zprávám úspěších zástupců romské komunity, případně romským kulturním událostem. O dalších lidech jiné, než bílé pleti není v českým médiích informováno pravidelně, ale pouze ve spojitosti s konkrétními kauzami, jako jsou právě události ze světa sportu, případně s politickým a společenským děním, jako byly například protesty Black lives matter. Relativně frekventovaným tématem je pak dále politická korektnost a zprávy o jejím údajném šíření. Výzkumné skupině se však nepodařilo dohledat příklady, ve kterých by skutečně docházelo k její aplikaci. Studenti především vyjádřili překvapení nad dostupností a množstvím dezinformačních webů, na které v procesu výzkumu naráželi.

Studenti a studentky se v rámci projektu pokoušeli na problematiku dívat ze všech možných úhlů a za použití různých metod. Snažili se zjistit celkové nastavení české společnosti v otázkách spojených s rasismem, dopady na lidi, kteří jsou rasismus sami vystaveni, i roli, kterou v utváření diskurzu hraje mediální obraz. Jedná se o nesmírně obsáhlé a různorodé téma, kterému je jistě potřeba věnovat zvýšenou pozornost jednak na výzkumné úrovni, současně se také snažit poznatky vnášet do veřejné diskuze i do vzdělávání.

Podcast se studentským týmem

Video shrnující studentský výzkum

Ilustrace

Ilustrace k projektu vytvořil Tadeáš Polák.

 

Tento článek vznikl v rámci projektu „Příběhy těch, co museli jít“ (reg. číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001446), který byl podpořen Operačním programem Praha – pól růstu České republiky, který se spolufinancován strukturálními a investičními fondy Evropské Unie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je to vlastně rasismus?

06/12/2022

„Co je to vlastně rasismus?“ Uvažovali studenti a studentky Pražského humanitního gymnázia

Studenti a studentky na začátku projektu absolvovali pět workshopů, jejichž tématem byla historie migrace na území dnešní České republiky v posledních sto letech. Tato setkání, při kterých studovali dobové materiály a diskutovali nad souvisejícími otázkami, měla dvě hlavní tematické linky. Měla jednak ukázat, že migrace obyvatel není novým fenoménem současné doby, ale něčím, co se dělo vždy a vždy se dít bude, proměňují se pouze specifické okolnosti a podmínky. Druhou linkou, která byla v rámci projektu rozvíjena, byla snaha o přiblížení a pochopení specifické sociální a ekonomické situace v pohraničních oblastech České republiky, tedy v bývalých Sudetech. Spolupráce mezi Pražským humanitním gymnáziem a MKC byla bohužel zásadně ovlivněna pandemií covid-19, prostor pro společné setkání byl tedy bohužel omezen, i tak byla setkání podnětná.

 

Potíže s definováním rasismu

Na workshopy, které studenty a studentky seznámily s širokou oblastí, které se projekt věnuje, pak navázalo hledání vlastního výzkumného tématu. Třída projevila zájem o zaměření na otázku rasismu a jeho různých forem a projevů. První fáze byla tedy věnována diskusím o tom, co to vlastně rasismus je. Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Studenti a studentky se postupně seznamovali s různými definicemi pojmu, které vychází jak ze zákona, tak z prací sociálních vědců a vědkyň. Řeč byla jednak o různých podobách jako je třeba individuální, strukturální nebo environmentální rasismus, ale i rozdílech mezi rasismem explicitním a implicitním.

 

Tyto teoretické poznatky pak dále konfrontovali v debatě nad konkrétními společenskými situacemi. Od velmi jednoznačných historických příkladů, jako je například rasová segregace v USA v minulém století se dále dostávali k otázkám reprezentace různých skupin v médiích nebo v popkultuře. Značný prostor byl věnován také debatě o vnímání lidí ze států východní Evropy v geograficky západnějších zemích, a to především v kontextu anti-polských nálad v Británii, zdůrazněných referendem o Brexitu. Ukazovalo se, že termín rasismu studenti a studentky vnímají převážně ve spojení s konceptem “rasy”, tedy domnělými biologickými rozdíly mezi lidmi a diskriminace na základě státního původu by měla být podle nich kategorizována v jiných pojmech. Třída se shodovala, že například rusofobii by neoznačili za projev rasismu, ale pouze jako projev určitých předsudků. Naše setkávání se konala jen několik dní po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, bylo brzy zřejmé, že se naše výzkumné otázky budou týkat toho, jak tyto události ovlivnily atmosféru v české společnosti.

 

Změnil se pohled Čechů na lidi z Ukrajiny a z Ruska?

Studenti a studentky se vydali za svými spolužáky, ale také za náhodnými kolemjdoucími na ulici a požádali je, aby jim na kameru odpověděli na  dvě otázky: Změnil se v nedávné době pohled české společnosti na lidi z Ukrajiny? Změnil se pohled na lidi z Ruska? Získané odpovědi byly velice různé a dobře tak ukazují na pluralitu veřejných postojů. Ta souvisí také se skutečností, že jednotlivá videa byla pořízena v rozmezí dvou měsíců a zachycují tedy také proměnu postojů v čase.

Jednou z tezí, které byly v rámci diskusí naformulovány byl předpoklad, že lidé z Ukrajiny, kteří byli českou společnosti často vnímání především jako levná pracovní síla, v očích lidí stoupnou díky svému nasazení ve válce a bude s tím souviset také solidarita k lidem, kteří před válkou prchají. Tento předpoklad se však zcela nepotvrdil. Mnoho dotázaných zmiňuje, že ve svém okolí zaznamenali obavy, že lidé přicházející z Ukrajiny budou odčerpávat zdroje místních lidí. Dotazovaní si však všímají také existující solidarity, kterou si vysvětlují mimo jiné i odkazem na historickou paměť spojenou s rokem 1968. V jedné z odpovědí zaznívá také názor, že lidé jsou s Ukrajinci solidární, jelikož jsou to „Slované jako my“. Na tomto místě by bylo jistě zajímavé navázat dalším výzkumem, který by se zaměřil na otázku, proč daný argument nebývá používán v souvislosti s lidmi pocházejícími z Ruska. V tomto ohledu respondenti vesměs odpovídají, že si nevšimli zásadní proměny postojů k lidem z Ruska, kteří žijí na území České republiky. Zaznívají však také apely na nutnost rozlišovat mezi obyvateli státu a jeho vládou a neaplikovat na to princip kolektivní viny.

Z velice krátkého průzkumu veřejného mínění studenti především zjistili, že ve společnosti nepanuje jednotný názor. Názory se mohou různit na základě konkrétních charakteristik daného člověka, proměňují se však také v čase, v závislosti na společenské a politické situaci a proto je nutné ji nadále sledovat.

Kromě výsledků, které výzkumnému týmu průzkum přinesl, byl pro studenty a studentky hodnotný také samotný proces výzkumu, který spočíval již v samotné diskusi a dohodě nad hlavním výzkumným tématem, pokračoval k vytyčení výzkumných otázek a nahlédnutí do toho, jak se provádí průzkum veřejného mínění, které výzkumný tým následně realizoval. Celý projekt končil analýzou získaných dat a jejich ztvárněním do krátkého videa. Ačkoli se studentský průzkum nemůže rovnat velkým sociologickým analýzám veřejného mínění, snažili jsme se, aby byl pro studenty a studentky nahlédnutím do výzkumné práce a pochopením, že lidé mají pluralitní a často proměnlivé názory, které jsou ovlivňovány dalšími různorodými vlivy. Takový pohled na společnost může také vést k větší vzájemné toleranci i potlačení xenofobních či rasistických projevů mezi lidmi.

Závěrečné video žáků není z důvodu GDPR volně dostupné.

Tento článek vznikl v rámci projektu „Příběhy těch, co museli jít“ (reg. číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001446), který byl podpořen Operačním programem Praha – pól růstu České republiky, který se spolufinancován strukturálními a investičními fondy Evropské Unie.

 

A co když jsou jiní?

14/06/2018

O čem je náš projekt?

Jednoduše se ptáme: Čím cizinci přispívají ČR, je to rozvoj vědy a kultury? Je to pracovní síla? Podnikli jsme do těchto témat krátký průzkum, naše výsledky shrnujeme do poutavého plakátu, který jsme už nyní vyvěsili na pěti základních školách.

Je důležité vnímat obě strany mince, nebát se jen toho zlého, ale ocenit i to dobré.

Plakát:

Final plakát.docx

Za tým  SPŠ Zeměměřičské zdraví Josef Škodák a Tereza Kvasničková

Iker hledá práci

14/06/2018

Buenos Días!
jsme studenti Gymnázia Arabská a chtěli bychom přispět i naším projektem „Iker hledá práci“. V rámci našeho projektu jsme zkoumali situaci cizinců na českém trhu práce. Podrobněji rozebrali to, jaké etniky jsou zaměstnány v jakých oborech, v kolika letech jsou cizinci nejvíce zaměstnáváni, jaká místa obsazují, atd.

Na úvod jsme vytvořili krátké promo video, které ukazuje, jak asi vypadá taková žádost cizince/ky o získání práce na českém trhu práce:

 

Mnoho zajímavých informacích najdete v přiložených dokumentech:

 

VeronikaP_Zaměstnanost

ŽanetaB_Cizinci_zaměstnání

ŽanetaB_Rozhovory

LucieB+TýnaS_Zaměstnanost+karty

 

Za tým Iker hledá práci zdraví webmasteři Vašek Šlik, Vašek Šafář, leader Artem Bryksa (artem.bryksa@student.gyarab.cz), Krystýna Snopová, Lucie Blážková, Veronika Plachá a Žaneta Brečkayová 🙂

Masky světa

03/04/2018

Ahoj,
my jsme žákyně Metropolitní odborné umělecko-řemeslné střední školy na oboru vlásenkář a maskér.

Pracovali jsme na projektu Masky světa. Projektem se snažíme ukázat odlišnosti národů, jejich zvyků, tradic a celkové kultury. Při tvorbě masek jsme si užili hodně zábavy a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí k různým tradicím a zvykům. 

Na závěr jsme naše masky nafotili a společně s popisky jednotlivých symbolik umístili na plakát, který slouží jako edukativní doplněk do škol a jiných vzdělávacích institucí.

Do galerie přikládáme všechny tři návrhy, abyste měli možnost prohlédnout si naše dílo vcelku!

Zdaví celý tým školy MOUSŠ 🙂

 

 

My o nich, oni o nás

07/03/2018

Zdravíme všechny!

Jsme tým Gymnázia Jana Nerudy a v rámci Žákovských projektů jsme pracovali na problematice cizinců v ČR. Měli jsme za cíl porovnat, jak cizinci vnímají Čechy a českou kulturu a naopak. To je taky ten hlavní důvod, proč jsme práci nazvali „My o nich, oni o nás“.

Vydařilo se, a tak předkládáme zpracovaný dokument:
My-o-nich-oni-o-nás

V rámci Nerudného dne jsme měli možnost své závěry prezentovat před nemalou skupinou zvídavých studentů. Diváci byli celou dobu zapojeni, neboť hlasovali, čímž vyjadřovali své vlastní názory na to, co si asi cizinci myslí o českém jídlu, nátuře, vřelosti, toleranci atp.

Prezentace k nahlédnutí:
Co cizinci na Čechy

Nebyla nouze o vtipné momenty, klidnou a vřelou atmosféru a otázky diváků.

Děkujeme za zkušenost, seznámení s novými lidmi a celkovou spolupráci nejen týmu! 🙂