Rubrika "Škola"

Na co jsou vědomosti, když si člověk nedokáže uvařit oběd?

06/12/2022

Studenti chtějí chodit do školy, potřebují však cítit, že je připravuje na jejich budoucí život

Studenti a studentky gymnázia Přípotoční strávili spolupráci s MKC v intenzivní každotýdenním kontaktu téměř půl roku. Za tu dobu prošli pěti workshopy, jejichž tématem byla historie migrace na území dnešní České republiky v posledních sto letech. Tato setkání, při kterých studovali dobové materiály a diskutovali nad souvisejícími otázkami, měly dvě hlavní tematické linky. Měly jednak ukázat, že migrace obyvatel není novým fenoménem současné doby, ale něčím, co se dělo vždy a vždy se dít bude, proměňují se pouze specifické okolnosti a podmínky. Druhou linkou, která byla v rámci projektu rozvíjena, byla snaha o přiblížení a pochopení specifické sociální a ekonomické situace v pohraničních oblastech České republiky, tedy v bývalých Sudetech.

Na historické workshopy už pak navazoval vlastní projekt studentů a studentek, zpracovávající téma, které si měli sami zvolit. Od toho je však dělil ještě jeden nelehký krok. Toto téma nalézt. Žáci dostali na výběr několik možných okruhů, z nichž drtivě zvítězilo vzdělávání. V následujících debatách se pak snažili vybrat vhodný úhel, jak se nad problematikou zamýšlet. Jeden z nich byl, zaměřit se na rozdílnost podmínek romských žáků a příslušníků majority v severních Čechách a navázat tak na znalost, získané v předcházejících lekcích. Postupem času však bylo stále jasnější, že studenty a studentky téma zajímá především kvůli vlastní perspektivě a jejich aktuální pozici v českém vzdělávacím systému a nebyl důvod jim ve výběru tématu bránit, když podstatnou část výzkumu tvoří právě i zapálení a zájem o téma, které chce výzkumník zkoumat.

Cítí se žáci středních škol připraveni na budoucí život?

Žáci často zmiňovali, že se necítí připraveni na budoucnost, která je čeká po ukončení gymnázia a budí v nich tak silné obavy. Reflektovali skutečnost, že vstupní podmínky na trh s bydlením jsou výrazně náročnější než ty, se kterými se potýkala generace jejich rodičů. Zmiňovali některé aktuální kauzy jako krach energetické společnosti Bohemia Energy a strach, že by na podobnou událost nedokázali reagovat tak, aby je nedostala do finančních potíží.

Nejčastěji se však vraceli k frustraci ze skutečnosti, že musí převážnou většinu svého času věnovat studiu předmětů, které je moc nezajímají, aby splnili klasifikační kritéria, a nemohou se tak dostatečně věnovat těm předmětům, v nichž by se rádi více rozvíjeli. Společným projektovým tématem se tedy stala otázka, zda by bylo možné, aby si studenti volili předměty, které budou studovat. Projekt na gymnáziu Přípotoční byl tak mimo jiné mimořádný v tom, že zde zvítězila participativní složka nad tematickou. Všichni účastníci projektu si byli samozřejmě vědomi skutečnosti, že se pohybují v rámci definice všeobecného gymnázia, které se ze své podstaty snaží zprostředkovat všeobecný přehled. To však neubíralo na zajímavosti otázce, zda může existovat alternativa mezi nutností rozhodnout se o svém budoucím zaměření již po základní škole a vydat se na odbornou školu a mezi příliš širokým gymnaziálním vzděláváním. Za účelem zodpovězení této otázky bylo tedy podniknuto několik kroků.

Hledání odpovědi

Studenti a studentky ve spolupráci s hostující socioložkou sestavili online dotazník, v němž se tázali ostatních středoškolských studentů a studentek, zda by ocenili možnost větší volnosti ve volbě předmětů. Ten ukázal, že až 90 %, z téměř tisíce respondentů a respondentek by tuto možnost uvítalo. Dále pak studovali dostupné materiály o školských zákonech a přizvali si na pomoc také zaměstnance ministerstva školství, s nímž hovořili o chystaných reformách v této oblasti. V neposlední řadě se pak žáci vydali vyzpovídat několik školních institucí, kde možnost specializace v různých formách existuje. Dvě z vybraných škol osobně navštívili a hovořili s místními pedagogy a žáky. Na některých provedli online rozhovory s vybranými místními studenty. Jedním z účastníků rozhovoru byl také pan ředitel gymnázia Přípotoční, s nímž studenti diskutovali o jeho názorech na nutnost proměny systému vzdělávání a faktorech, které tuto změnu brzdí. Během výzkumu se neustále objevovala řada dalších zajímavých otázek, které by si všechny zasloužily vlastní rozsáhlý výzkum. Studenti se však snažili držet hlavní výzkumné otázky ohledně různých aspektů více individualizované volby obsahu studia a v tomto ohledu došli k několika dílčím závěrům.

Zákony a peníze

Zjistili, že existují dvě hlavní limitace pro kreativnější nastavování učebních plánů, a to ze strany zákona a také možností financování. Co se týče prvního zmíněného, pokud je škola definována jako všeobecné gymnázium, musí naplňovat stanovené osnovy a objem vyučovaných hodin, které jsou ale jak z pohledu žáků, tak některých pedagogů naddimenzované. Druhou možností je pak definice školy jako některého typu odborného lycea, kterého využívají především nově vznikající takzvané alternativní školy.

Otázku finančních omezení dobře reprezentuje skutečnost, že až na jednu výjimku byly všechny školy, které jsme navštívili, a kde existovala možnost bližší specializace ve vyšších ročnících, soukromé. Výhodou soukromých škol je mimo jiné to, že mají možnost zaměstnat vyšší počty pedagogů a poskytovat tak možnost otevření většího množství předmětů a individuálnější práci a menšími počty žáků ve třídách. Hlavní nevýhodou je pak celkový dopad na fungování společnosti, v níž jsou studenti a studentky již v raném věku segregování na základně ekonomických možností svých rodin.

Návrh řešení, které třída, ve které byl projekt iniciován, navrhuje, je společné úsilí vycházející shora i zdola. Konkrétně by to mělo znamenat, že třída kvituje nutnost komplexní reformy vzdělávacího systému tak, aby dával větší možnost pro rozvoj individuálních schopností. Tato reforma však musí vznikat ve spolupráci se studenty, kteří daný systém zažívají každý den na vlastní kůži. Studenti si přejí, aby byl jejich hlas slyšen, jelikož navzdory všem stereotypům o líných teenagerech do školy chodit chtějí, pouze potřebují cítit, že zde strávený čas dává smysl a zprostředkovává jim možnost připravit se na nelehký svět, který je čeká za zdmi vzdělávacích institucí.

Ačkoli se tento studentský projekt svým tématem značně vychýlil od předpokládaného tématu migrace, poskytl studentům prostor věnovat čas tomu, co je skutečné pálí a k tomu se přiučit metodám sociálně vědního výzkumu. Studenti a studentky měli dále možnost  výzkum realizovat od počátečního sestavení výzkumných otázek, přes realizaci online výzkumu až k závěrečné analýze získaných dat a jejich zpracování. Ačkoli jich samotných se možná budoucí proměna českého vzdělávacího systému pravděpodobně již vůbec nedotkne, výzkum dělali také s myšlenkou na další generace a s nadějí, že jejich výzkum by mohl této proměně přispět.

Podcast, ve kterém studenti o výzkumu hovoří

Prezentace shrnující studentský výzkum

Tento článek vznikl v rámci projektu „Příběhy těch, co museli jít“ (reg. číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001446), který byl podpořen Operačním programem Praha – pól růstu České republiky, který se spolufinancován strukturálními a investičními fondy Evropské Unie.

 

 

Naše vize školy

06/12/2022

Naše vize školy

 

Metropolitní odborná a umělecká střední škola nabízí obory kadeřník, vlásenkář a maskér, vlasová kosmetika, masér, kosmetické služby, umělecké řemeslné práce, podnikání. Jako jediná ze škol, které se zapojily do projektu Příběhy těch, co museli jít, nabízí výuční obory a její studenti se již od nástupu do školy úzce specializují.

 

Hledání tématu

Třída, se kterou lektoři po dobu jednoho roku spolupracovali, absolvovala všechny úvodní workshopy týkající se historie, migrace a otázky romské menšiny, dále pak workshopy metodické. Když ale přišlo na řadu vybírání tématu projektu, které má studenty zajímat do té míry, aby byli motivováni až nadšeni na něm pracovat, vyhrálo téma, které studenti později pojmenovali „Naše vize školy“. Ačkoli je to téma nesouvisející s projektem jako takovým, nutit studenty do jiného by podrývalo participační metodu, na které je lektorský přístup založen a pravděpodobně by vedlo k nezájmu a nečinnosti studentů v projektu. Jedním z cílů projektu je zkušenost s projektovou prací, vedení a práce v týmu, to je často i to hlavní, co si studenti z projektu odnáší, nehledě na jeho téma.

Studenti při výběru tématu vycházeli z toho, že by chtěli něco udělat pro školu, na které studují a vylepšit některé její nedostatky. Aby nezůstali u pouhého stěžování si, rozhodli se nejdříve shromáždit různé názory na to, co jim ve škole vadí a chybí a následně to tzv. metodou kódování roztřídit do různých kategorií, ke kterým doplní komentář. Jejich výstupem je plachta, kde jsou přehledně znázorněny všechny kategorie a konkrétní problémy. Tento výstup a jeho komentář následně bude sloužit jako podklad, který chtějí ukázat vedení školy a jednat s ním o možnostech nápravy. Studenti jsou si vědomi toho, že výsledky jednání s vedením se mohou projevit až za delší dobu a možná je pocítí až nastupující spolužáci. „Některých změn snad půjde dosáhnout dříve, protože nejsou tak velké ani drahé, například přístup ke studentům,“ tvrdí student oboru podnikání Tomáš.

 

Něco nám chybí, něco chceme jen změnit

            Studenti výsledky výzkumu rozdělili na dvě hlavní kategorie: chybí nám a chceme změnit. Z kategorie chybí nám, se jedná o jídelnu, záchody, šatny a skříňky, tělocvičnu a další nedostatky v budově.

Studentům v budově školy schází jídelna a na obědy musí chodit do jídelny základní školy, která se nachází ve stejné ulici. Škola se chybějící jídelnu snažila nahradit bufetem a automaty s občerstvením, což dle reakcí studentů nestačí, nicméně je třeba podotknout, že studentům možnost obědů zajistila a studenti mají naopak díky bufetu možnost kupovat si občerstvení i o přestávkách. Dalším tématem, které studenti zdůrazňují, jsou drobné opravy ve škole, nebo rekonstrukce některých částí školy, které se jim zdají nevyhovující. Studenti by také ocenili, kdyby měli více prostorů, kam si ukládat své věci, které zrovna nepotřebují při výuce. Během výuky by rádi používali více interaktivní tabule a elektroniku, která by jim dle jejich slov mohla být během výuky dobrou pomůckou.

 

Chceme to změnit“

Kategorie „chceme změnit“ se týká zejména praxí, výuky a přístupu vedení ke studentům. Ohledně výuky by studenti ocenili zejména více výletů, zahraničních výměn a exkurzí, které by rozšířily povědomí o oborech, které studují a mohli by si lépe propojit teoretické vědomosti s praxí. Navzdory tomu, že mnoho času studenti stráví přímo na praxích, studenti by ocenili větší školu hrou, více projektů a skupinové práce. Uvažují, že pro zlepšení celkové atmosféry ve třídě by jim mohli pomoct adaptační kurzy, které se obvykle pořádají na začátku školního roku, aby se všichni spolužáci seznámili mimo prostředí školy.

Studenti jsou s praxemi spokojeni, stejně jako u tříd, kde probíhá teoretická výuka, by ocenili modernizaci některých místností tak, aby vzniklo více prostoru na praxe a uložení věcí.

 

Chceme změnit atmosféru školy

Posledním bodem, který by studenti chtěli na škole změnit je vztah studentů a pedagogů, které by mělo být z obou stran ohleduplnější. Stejně jako jiní středoškoláci, si i tito zapojení studenti stěžují na brzké vstávání a dlouhý den ve škole, po kterém jsou unavení. Chtěli by se tedy bavit s vedením o samotném vzdělávacím programu a časových dotací pro jednotlivé předměty. V neposlední řadě ve třídách chybí školní samosprávy, skrze které by šlo s vedením komunikovat a řešit třeba výše uvedená témata.

 

Studentům se ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha podařilo shromáždit dostatek podnětů od spolužáků a utřídit je tak, aby sloužily jako podklad pro komunikaci s vedením a budeme doufat, že projekt nezůstane jenom nenaplněnou vizí.

výstup výzkumu

Tento článek vznikl v rámci projektu „Příběhy těch, co museli jít“ (reg. číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001446), který byl podpořen Operačním programem Praha – pól růstu České republiky, který se spolufinancován strukturálními a investičními fondy Evropské Unie.